Aile Konutu Şerhi İşlemleri

 Aile Konutu Şerhi İşlemleri

Aile Konutu Şerhi

                Aile konutu, eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri mekandır. Aile konutu tektir. Aile Konutu, Türk Medeni Kanunu 194. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, aile konutu olarak kullanılan taşınmaz mala ilişkin olarak malik olmayan eş tarafından, tapu kütüğüne şerh verilmesi tapu müdürlüğünden istenebilir.

                TMK Aile konutu başlıklı 194. Maddesi şu şekildedir;

“Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir.(1) Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.”

 

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur ? Aile Konutu Şerhi için istenen belgeler nelerdir ? Aile Konutu için kim başvuru yapabilir? Aile Konutu Şerhi için tapu harcı var mıdır? Aile Konutu Şerhi başvurusu nasıl yapılır? Tüm bu soruların cevabı yazımızın devamında…

 

                Malik olan veya olmayan eşin ya da eşlerden her ikisinin birlikte, gerekli belgeler ile istemde bulunmaları durumunda, tapu siciline ‘aile konutu’ şerhi verilebilir. Tescil, tapu sicilinin şerhler hanesine “Aile Konutudur.” şeklinde yapılır.

                Aile Konutu için öncelikle; eşlerin birlikte Merkezi Nüfus İdaresi Adres Kayıt Sisteminde aile konutu şerhi konulacak taşınmazda ikamet ediyor olmaları gerekir. Başka bir deyişle eşlerin her ikisinin de adres kayıtları bu taşınmazda olması gereklidir.

                Aile Konutu tesisi için eşlerden herhangi biri veya ikisi birlikte; konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan belge ile başvuru yapmaları gerekir. Tapu müdürlükleri ile nüfus müdürlükleri arasında MERNİS kayıtları paylaşıldığı için nüfus kaydı (ikametgah belgesi) almanıza gerek yoktur.

                Aile Konutu olduğunu doğrulamanız için; belediyelerin Kent Bilgi Sistemi birimlerinde alacağınız “Adres Tespit” belgesi veya konutun bulunduğu (aile konutu olarak kullanılan evin bulunduğu) Muhtarlıktan alınan “Yerleşim Yeri Belgesi” ile ilgili tapu müdürlüğüne başvurunuzu yapabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Kent Bilgi Sistemi veya Muhtarlık tarafından verilen Yerleşim Yeri/Adres Tespiti belgenizde taşınmazın Mahallesi, Ada ve Parsel bilgileri bulunması gereklidir.

                Aile Konutu Şerhi tesisi için ilgili tapu müdürlüğüne “Yerleşim Yeri Belgesi” ve TC Kimlik Kartı ile başvuru yapmanız yeterlidir. Ayrıca Aile Cüzdanı ibraz etmeniz gerekmemektedir.         

               

 

                Aile Konutu Şerhi Ne İşe Yarar? Hukuki Sonucu Nedir ?

 

                Aile Konutu ile ilgili devir  sonucunu doğuran (satış, bağış vb.) veya konut üzerindeki hakkı sınırlandıran (ipotek, satış vaadi, intifa, sükna, kira şerhi vb.) işlemler, ancak malik olmayan eşin rızasının alınabilmesi halinde gerçekleştirilebilecektir.

Aile Konutu olan taşınmaz mal malik olmayan eşin rızası dışında (tapu dairesine gelip imza atmadan veya vekaletname vererek rıza göstermedikçe) SATILAMAZ ve İPOTEK VERİLEMEZ.

Ancak; malikin iradesi dışında gerçekleştirilen (hükmen tescil, cebri satış, haciz, tedbir vb.) işlemlerde ise eş rızası aranmaksızın işlem yapılabilecektir.

 

Aile Konutu Şerhi için herhangi bir ücret ödenir mi? Aile Konutu Şerhi Tapu Harcu Ne Kadardır?

Aile konutu şerhine yönelik Harçlar Kanununda herhangi bir düzenleme bulunmadığından harç ve döner sermaye ücreti ödemeden Aile Konutu Şerhi tesis edebilirsiniz.

Daha önceki yazılarımızda anlattığımız “Tapu İşlemi Başvuru” rehberimizden, Aile Konutu Şerhi başvurunuzu yaptıktan sonra, ilgili tapu dairesi tarafından işleminiz hazırlanıp randevu SMS’inde belirtilen randevu saatinizde tapu müdürlüklerince düzenlenen Tescil İstem Belgesine imza attıktan sonra taşınmaza Aile Konutu Şerhi tesis edilmiş olur.

 

NOT: Aile konutu şerhi, malik olmayan eşin talebi ile işlenmiş ise, malik olan eşe işlemin sonucundan bildirimde bulunulur. Taşınmaz maliki eşe tebligat(posta) yoluyla “…..taşınmazınıza eşiniz talebi ile Aile Konutu Şerhi tesis edilmiştir” şeklinde bildirim yapılır.

 

Belediyelerin Kent Bilgi Sistemi Müdürlüklerinden alacağınız belgenin bir örneğini paylaşıyoruz.