Ayırma (İfraz) İşlemi Nedir?

Ayırma (ifraz); ilgilisinin talebi üzerine, bir parselin İmar Kanunu’nun 15 ve 16 ncı maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

Gerekli Belgeler:

1) Değişiklik Haritaları Yapım ve Kontrol Bilgileri,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinde resmi yazı,

3) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaydında belirtme bulunan taşınmazlarda, ayırma işlemine bu kanuna göre ilgili idaresinin uygun görüş yazısı,

4) Belediye/valilik encümen kararının onaylı örneği ve bu kararla ilgili onaylı belgeler,

5) Serbest çalışan mühendisin mesleğini serbest olarak icra ettiğine ilişkin yılı içerisinde Harita Kadastro Mühendisleri Odasınca onaylı belge,

6)Tip sözleşme, sözleşmeye ilişkin damga vergisinin ödendiğine dair belge aranır. Teknik bilgi ve belge döner sermaye bedeli ve döner sermaye kontrolluk hizmet bedelinin tahsilinin sağlanmış olduğu sistem üzerinden kontrol edilir.

7) Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mülkiyetinde olan taşınmazda yaptıkları ayırma işleminde, teknik bilgi ve belge döner sermaye bedeli ve döner sermaye kontrolluk hizmet bedelinin tahsilinin sağlanmış olduğu sistem üzerinden kontrol edilir. Döner sermaye yönüyle yasal muafiyetler dikkate alınır.

8) Yeni tesis edilen yer kontrol noktaları ölçü ve koordinat hesapları, röper krokileri, mevcut yer kontrol noktaları ve koordinatları,

9) Röleve ölçü krokisi, (Bu kroki üzerinde ayırma işlemiyle yeni üretilen detay noktaları ölçü ve koordinatları ile işleme tabi parselin korunan diğer parsel köşe noktalarına ilişkin tescilli değerlerin koordinatları, nokta konum doğrulukları, yer kontrol noktaları koordinatları gösterilir.)

10) Yer kontrol noktaları, parsel köşe noktaları koordinatları ile TAKBİS’e uyumlu CAD tabanlı ayırma haritasının bulunduğu WORM-CD 11) GNSS GZK ölçmelerinde orjinal veri kayıt dosyası ve çizelge,

12) Yüzölçümü hesapları,

13) İmar planı olan yerlerde durum haritası,

14)Ayırma işlemine ilişkin il/ilçe tarım ve orman müdürlüğünün uygun görüşünün aranması gerekip gerekmediği hususunda; taşınmazın tescilli vasfı, imar planı olan yerlerde planla getirilen kullanım durumu, köy yerleşik alanında kalıp kalmadığı durumu dikkate alınarak gerekiyorsa uygun görüş yazısı aranır (2019/13 nolu Genelgenin 10 uncu maddesinin 28 inci fıkrası).

15) Kontrol belgeleri, kontrol raporu,

16) Tescil Bildirimi.

Ayırma Haritalarının Kontrolü:

İşleme konu parselin ilgilisi olduğunun tespiti, döner sermaye bedeli tahsilinin sağlanması ve işlemin kayıt altına alınmasıyla yapılır.

İşleme konu parselin, yapılan işlemin ve yasal dayanağının, sunulacak belgelerin birbiriyle uygunluğu büro ve zemin kontrolleriyle sağlanır.

Kadastral bilgi ve belge bedeliyle kontrol işlemine dair döner sermaye bedeli tahsilinin uygunluğunun kontrolü yapılarak tescil bildirimi düzenlenir. Döner sermaye bedeli yönüyle yasal muafiyetler dikkate alınır.

2019/13 sayılı genelgenin 50 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre daha önceden mülkiyet raporu verilmesi durumunda, kontrol işlemi mümkün ise mülkiyet raporunu düzenleyen personellerce sağlanır. Kontrol işleminde mülkiyet raporundaki hususlar da dikkate alınır.

Tescil ve arşivleme işlemleri, 2019/13 nolu genelgede belirtilen esaslara göre yapılır.

3194 sayılı Kanunun 15 inci maddesi hükümlerince imar planı bulunan alanlarda, uygulama imar planına uygun olarak öncelikle parselasyon planının yapılması esastır. İmar planı olan yerlerde ifraz ve tevhit işlemleri, parselasyon planı tescil edilmiş alanlarda yapılabilir.

Kanunun bu maddesine göre, “5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskûn alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.” hükmünce parselasyon planı yapılarak tescil edilmeden önce, uygulama imar planına göre ifraz, tevhit, yola terk, yoldan ihdas işlemlerinin yapılabilmesi için, bu işlemlere konu taşınmazların parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı hususunun, işlemlere ilişkin kararda belirtilmiş olması aranır.