Birleştirme (Tevhit) İşlemi Nedir?

Birbirine bitişik birden çok parsellerin bir parsel haline dönüştürülmesi, tapu kütüğünün ayrı ayrı sayfalarında kayıtlı, birbirine bitişik, iki ya da daha fazla parselin tek bir parsel numarası altında birleştirilerek, kütüğün ayrı bir sayfasına tescili ile tek bir tapuya bağlanması işlemidir.

Gerekli Belgeler:

Aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin istenilmesi zorunlu olup, resmi yazı ve Tip Sözleşme hariç taşınmazın ilgilisi olduğunun tespitine dair belgelerdeki bilgiler istem belgesine aktarıldıktan sonra arşivlenmeksizin ilgilisine iade edilir. Kimlik belgesi olarak, Genel Müdürlüğümüz Kamu Hizmet Standartları Tablosunda belirtilen kimlik belgelerinden birisi sunulacaktır. Sunulan kimlik belgesinde, T.C. kimlik numarasının bulunması zorunludur.

1.1) İlgili Taşınmaz mal maliklerinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği.

1.2) Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise kimliği.

1.3) Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği.

1.4) Talebin kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması halinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşunun resmi yazısı,

1.5) Lihkab’ lara yapılan taleplerde Tip Sözleşme düzenlenir.

2) İşleme konu taşınmazın tapu kaydı, TAKBİS üzerinden nüfus bilgileri ve mirasçılık durumunu gösterir vukuatlı nüfus kayıtları Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) üzerinden başvuruyu alan personelce sorgulanarak başvuranın taşınmazın ilgilisi olduğu tespit edilir.

3) Taşınmaz maliki ölmüş ise; başvurandan intikal yaptırması veya veraset belgesi istenmeyecek yukarıda belirtildiği şekilde sorgulamalar ile başvuranın taşınmazın ilgilisi olduğunun tespiti yeterli görülecek tescil sırasında intikal işlemi yapılacaktır.

Diğer belgeler;

• 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaydında belirtme bulunan taşınmazlarda, birleştirme işlemine bu kanuna göre ilgili idaresinin uygun görüş yazısı,

• Belediyece/valilikçe onaylı bir nüsha değişiklik tasarımı,

• Belediye/valilik encümen kararının onaylı örneği,

• İşlemin kadastro müdürlüğünce yapılması halinde döner sermaye hizmet bedelinin tahsilinin sağlandığı sistem üzerinden kontrol edilir,

• İşlemin lisanslı büroca yapılması halinde; Tip sözleşme, sözleşmeye ilişkin damga vergisinin ödendiğine dair belge 2010/13 nolu genelgenin 35. Maddesi 2. fıkrasına göre aranır. Teknik bilgi ve belge döner sermaye bedeli ve döner sermaye kontrolluk hizmet bedelinin tahsilinin sağlanmış olduğu sistem üzerinden kontrol edilir,

• Tescil Bildirimi

Birleştirme (Tevhit) İşlemi:

Birleştirme işleminin yapılabilmesi için taşınmazların birbirine bitişik olması zorunludur.

Birleştirme işlemi ile ilgili parsellerin pafta tersimatı ve yüzölçümü kontrolü parsel bazlı yapılır. Birleşecek parsellerde yanılma sınırını aşan hata bulunması durumunda ilgili mevzuatına göre düzeltilir. Birleşecek parsellerin yüzölçüm kontrollerinde fark yanılma sınırları içinde kalıyorsa yüzölçüm düzeltmesi 2019/13 nolu genelgenin 10 uncu maddesinin 22 ncı fıkrasının (c) bendine göre yapılır.

İşlemin Lisanslı büro tarafından yapılması esnasında parsellerde yanılma sınırları dışında hata tespit edilmesi halinde düzeltilmek üzere kadastro müdürlüğüne bildirilir. Kadastro müdürlüğünce hata mevzuatına göre ivedilikle düzeltilerek sonucundan lisanslı büroya bilgi verilir.  

Kontrol işleminden sonra birleştirme işlemi için düzenlenen iki nüsha değişiklik tasarımının (2019/13 nolu genelge Ek-7/Örnek14) İmar Kanunu ve Yönetmeliklerine uygunluğunun onayı için taşınmazların bulunduğu yere göre; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye encümeninin, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise il encümeninin olumlu kararı alınmak üzere belediye veya valiliğe yazıyla gönderilir (2019/13 nolu genelge Örnek 15, 15-a, 16, 16-a).

Belediye veya valilikçe değişiklik tasarımının onaylanması halinde, kararın tarih ve no’su tescil bildiriminde belirtilmek suretiyle tescil bildirimi düzenlenir. (2019/13 nolu genelge Ek6/Örnek-17) Tescil bildirimi düzenleyenler tarafından imzalanarak kadastro müdürü tarafından onaylanır. İşlemin lisanslı bürolarca yapılması durumunda ise tescil bildirimi düzenleyen lisanslı mühendis tarafından imzalanarak kontrol ve onay için kadastro müdürlüğüne verilir.

İl veya ilçe sınırında birbirine hudut parsellerin birleştirme ve ayırma talebinin karşılanmasında, ilgili her bir belediye ve/veya il encümen kararları aranır. Tarımsal nitelikli parsellerde gerekiyorsa tarım ve orman il/ilçe müdürlüklerinin uygun görüş yazısı aranır. İşleme tabi parsellerin kültür ve tabiat varlıkları yönüyle durumu 2863 sayılı Kanun kapsamında 2019/8 nolu genelge hükümlerince incelenir ve gerekiyorsa uygun görüş aranır. Birleştirme işlemiyle çalışma alanı sınırında kalan parselin Tapu Sicili Tüzüğüne göre tescili yapılır.

Birleştirme-ayırma işlem dosyasının kontrolünün her iki kadastro müdürlüğünden görevlendirilecek personelce yapılması, tescil bildiriminin işlemde alansal büyüklük hangi müdürlük yetki sahasında ise o müdürlükçe düzenlenir. Tescil bildiriminde ifrazen oluşan parsellerin hangi birimden tescil edileceğinin düşünceler kısmında ayrıca açıklanır. Tapu müdürlüğünde tescil yapıldıktan sonra diğer tapu müdürlüğündeki tescil için tescil bildirimi ilgili tapu müdürlüğüne güvenli elektronik ortamda gönderilir. Tescil sonrası tapu müdürlüğünce ilgili kadastro müdürlüklerine tescil tarih ve yevmiyesi yazıyla bildirilir. Değişikliklerin paftasına, MEGSİS’e, fen klasörüne işlenmesi ve arşivlenmesiyle ilgili işlemler görevlendirilmiş personelce yapılır.

Birleştirme işlemiyle oluşan parselin köşe noktaları esas alınarak hesaplanan koordinat değerleri ve yüzölçümü tescil bildiriminde gösterilir.

İki veya daha fazla parselin birleşmesi halinde, birleşen parsellerin numaraları iptal edilir ve birleştirme sonucu oluşan parsele usulüne uygun yeni parsel numarası verilir.

2019/13 sayılı genelgenin 50 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre daha önceden mülkiyet raporu verilmesi durumunda, kontrol işlemi mümkün ise mülkiyet raporunu düzenleyen personellerce sağlanır. Kontrol işleminde mülkiyet raporundaki hususlar da dikkate alınır.