Parselasyon Nedir?

 Parselasyon Nedir?

İmar veya toplulaştırma parselleri oluşturmak amacıyla, mevcut parsellerin yeniden düzenlenmesi işlemidir. Parselasyon işlemi ile bir bölgedeki kadastro parsellerinin uygulamaya alınarak imar parselleri oluşturulmasıdır.

Parselasyon Planı

Parselasyon İşlemi Nasıl Yapılır ?

Parselasyon işleminde önce ifraz yapılır. Yani, tarım arazisi olan ve kadastro parselinden oluşan arsa imar planına göre imar parseline dönüştürülmesi için ayrılır. İkinci olarak tevhit yapılır. Tevhit ile, farklı imar parsellerinin imar mevzuatına göre verimli kullanılmasına engel olan durumlar kaldırılır. Bunu kaldırmak için de yapılacak olan işlem iki veya daha fazla imar parselinin birleştirilmesidir. Çünkü atıl durumda bulunan imar parselinin kullanılabilir hale getirilmesi gerekir. Eğer cephe yeterli büyüklükte değilse parseller birleştirilir.

Daha sonra tahsis uygulamaları yapılır. Bunun anlamı da oluşan yeni parsellerin imar adalarına dağıtılmasıdır. Dağılan parseller ise maliklerine dağıtılır.

Parselasyon işleminde parseller içinde yer alan yol, yeşil alan, park, otopark, meydan gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini ya da birkaçını kapsayacak şekilde ayrılır.

Uygulama Sonrası Parseller

Parselasyon Planı Yapımı ve Tescil Edilmesi

Parselasyon; haritası ilgilisi tarafından yaptırılıp, kadastro müdürlüğünce de kontrol edilmesi gereken işlemlerdendir.

Buna göre parselasyon haritasının yapımı, uygulamayı yapan kurumun elemanlarına ya da serbest çalışan harita mühendisi tarafından yapılmış olması gerekir.

Parselasyon işlemi; teknik yönü olması nedeniyle kadastro müdürlüklerini; tescili gerektirmesi nedeniyle de tapu müdürlüklerini ilgilendirmektedir.

Plan uygulama haritasına göre yapılır. Araziye uygulanan imar adalarının rölöve ölçülerine dayanılarak bu plan gerçekleşir.

Plan paftaları açılırken, mevcutta olan haritaların pafta anahtarları kullanılır. Tersim ve mürekkepleme işlemlerinin ise teknik yönetmelik hükümlerine uygun olması gerekir.

Bu planlar 1/1000 veya daha büyük ölçeklerde hazırlanır ve o paftaya isabet eden bütün mevcut nirengi noktaları, kullanılan eski ve yeni tesis edilmiş poligon noktaları koordinat değerlerine göre ayrıca kadastro durumu da usulüne uygun olarak kesik hatlarla tersim edilir.

Parselasyon yapıldıktan sonra planlar oluşturulur. Bu planlar bir ay süreyle ilgili idareye asılır. Süresi dolduğunda planlar kesinleşir ve planda yer alan hükümlerin uygulaması başlar.

Parselasyon haritası yapılıp, askı ilânı ile kesinleştirildikten sonra işlemi yapan idare tarafından yazılı olarak kadastro müdürlüğüne başvurulur. Kadastro müdürlüğünde işleme alınan uygulamada gerekli kontroller sağlandıktan sonra tescili için tapu müdürlüğüne gönderilir.