Plan Örneği Nedir ?

Bir parselin komşu parsellerle sınır doğrultularını, pafta ve parsele ait bilgileri içeren bir belgedir. Parselin tescilli tapu planından (Tescilli haritasından/paftasından) aynen alınan örneğidir.

Pafta / Plan Örneği

Plan Örneği Alabilmek İçin Gerekli Belgeler:

Aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin istenilmesi zorunlu olup, resmi yazı hariç taşınmazın ilgilisi olduğunun tespitine dair belgelerdeki bilgiler istem belgesine aktarıldıktan sonra arşivlenmeksizin ilgilisine iade edilir. Sunulan kimlik belgesinde, T.C. kimlik numarasının bulunması zorunludur.
1.1) Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği.
1.2) Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise kimliği.
1.3) Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği.
1.4) Talebin kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması halinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşunun resmi yazısı,
2) İşleme konu taşınmazın tapu kaydı, TAKBİS üzerinden nüfus bilgileri ve mirasçılık durumunu gösterir vukuatlı nüfus kayıtları Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) üzerinden başvuruyu alan personelce sorgulanarak başvuranın taşınmazın ilgilisi olduğu tespit edilir.
3) Taşınmaz maliki ölmüş ise; başvurandan intikal yaptırması veya veraset belgesi istenmeyecek yukarıda belirtildiği şekilde sorgulamalar ile başvuranın taşınmazın ilgilisi olduğunun tespiti yeterli görülecektir.

Plan Örneğinin Düzenlenmesi:

Talebin kaydedilmesiyle, görevlendirilen kadastro teknik personeli, plan örneğini tek nüsha olarak talep konusu parselin sınırları, komşu parsel numaraları, varsa karelajları ile birlikte pafta ölçeğini belirtecek şekilde hazırlar. Plan örneğinde ölçü veya koordinat değerlerine ilişkin bilgiler gösterilmez.
Genelgesinde belirtildiği şekilde düzenlenen plan örneği, görevlendirilen kadastro teknik personeli ve kontrolünü yapan personel tarafından imzalanır ve kadastro müdürü tarafından tarih konularak onaylanır.
İlgilisi, tarih belirtmek suretiyle, istem belgesinin ilgili bölümünü, plan örneğini aldığına dair imzalar. Talebin resmi yazı ile yapılması halinde plan örneği üst yazı ile ilgili resmi kuruluşa gönderilir.