Yer Gösterme Nedir ?

 Yer Gösterme Nedir ?

Parselin veya kat mülkiyeti kurulmuş/kurulmamış bağımsız bölümün bulunduğu yerin, herhangi bir ölçme işlemi yapmadan paftası ile vaziyet ve bağımsız bölüm planındaki şekil ve ölçü değerlerinden yoksa mimari projesinden faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesi, ada/parsel, adres ile kuyu, direk ve benzeri tesislerin hangi parsel içerisinde kaldığının tespiti işlemidir.

Gerekli Belgeler:
Aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin istenilmesi zorunlu olup, resmi yazı ve Tip Sözleşme hariç taşınmazın ilgilisi olduğunun tespitine dair belgelerdeki bilgiler istem belgesine aktarıldıktan sonra arşivlenmeksizin ilgilisine iade edilir. Sunulan kimlik belgesinde, T.C. kimlik numarasının bulunması zorunludur.
1.1) Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği,
1.2) Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise kimliği,
1.3) Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği,
1.4) Talebin kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması halinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşunun resmi yazısı,
1.5) Lihkab’ lara yapılan taleplerde Tip Sözleşme düzenlenir.
2) İşleme konu taşınmazın tapu kaydı, TAKBİS üzerinden nüfus bilgileri ve mirasçılık durumunu gösterir vukuatlı nüfus kayıtları Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) üzerinden başvuruyu alan personelce sorgulanarak başvuranın taşınmazın ilgilisi olduğu tespit edilir.
3) Taşınmaz maliki ölmüş ise; başvurandan intikal yaptırması veya veraset belgesi istenmeyecek yukarıda belirtildiği şekilde sorgulamalar ile başvuranın taşınmazın ilgilisi olduğunun tespiti yeterli görülecektir.

Yer Gösterme İşlemi:

Talebin kaydedilmesiyle, parsele ilişkin yer gösterme taleplerinde görevli kadastro teknik personeli veya lisanslı büro teknik personelince, parselin bulunduğu pafta örneği kadastro müdürlüğü arşivinden alınır. Parselin yeri, herhangi bir ölçü yapmadan pafta örneğinden faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilir.
Bağımsız bölüme ilişkin yer gösterme taleplerinde, görevli kadastro teknik personeli veya lisanslı büro teknik personeli tarafından bağımsız bölümün bulunduğu parseli gösterir pafta örneği ile bağımsız bölüm planı ve vaziyet planı örneği kadastro müdürlüğü arşivinden alınarak mahallinde ilgilisine gösterilir.
Bağımsız bölüm planı ve vaziyet planının mevcut olmadığı hallerde yer gösterme taleplerinde tapu müdürlüğünde mevcut mimari proje ve eki belgelerden yararlanılarak mahallinde ilgilisine gösterilir.
Hatalı blok ve/veya bağımsız bölüm düzeltmesine konu olan bağımsız bölümlerde düzeltme yapılmadan bağımsız bölüm gösterimi talebi karşılanmaz. Düzeltme yapılıncaya kadar tapu kütüğünün beyanlar sütununda hatanın varlığı yönünde belirtme konulur.
Bağımsız bölüm yer gösterme talepleri, kat mülkiyeti kurulmuş yapılarda karşılanır.
Kat irtifakı kurulmuş ancak henüz kat mülkiyeti kurulmamış taşınmazlarda bağımsız bölüm yer gösterme talebinde bulunulması halinde, yapı kullanma izin belgesi aranır. Kat irtifakı tescil kayıtları da ilgilisinin tespitinde kullanılır, buna ilişkin bilgiler ve yapı kullanma izin belgesine ilişkin düzenleyen idare, tarih ve sayı bilgileri istem belgesine aktarılır arşivlenmez.
Parselin yerinde gösterilmesi işlemi için hassasiyeti ±5 metreyi geçmeyen el GPS’leri kullanılabilir.
Parselin yer gösterme işleminden sonra parselin yerini, bilinen yollara ve tesislere göre tarif eden genelgesinde belirtildiği şekilde ölçeksiz bir kroki düzenlenir. Meskûn alanlarda cadde/sokak adı ile kapı numarası da belirtilir. Bağımsız bölümün yer gösterme işlemi için ise, bağımsız bölümün bulunduğu bina, bilinen yollara ve tesislere göre tarif edilerek binanın bulunduğu cadde/sokak ve varsa bina adı, kapı numarası, kat adedinin de belirtildiği ölçeksiz krokisi düzenlenir. Yer gösterme krokisinin tasdikli örneği ilgilisine istem belgesinin arka yüzüne teslime dair imzası alınarak teslim edilir.
Kuyu, direk ve benzeri tesislerin hangi tescilli parsel içerisinde kaldığının tespiti için zeminde ölçülür ve bu ölçüler, genelgesinde belirtildiği şekilde kroki üzerinde ilgili parsel ve tesise ait işaretle birlikte gösterilir. Düzenlenen krokinin tasdikli örneği imza karşılığı ilgilisine teslim edilir ve düzenlenen kroki aplikasyon dosyasında arşivlenir.