Aile Konutu Şerhi Nedir ? Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur ?

 Aile Konutu Şerhi Nedir ? Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur ?

Aile Konutu Nedir ?

Aile konutu, eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri mekandır. Aile konutu tektir. Aile Konutu, Türk Medeni Kanunu 194. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, aile konutu olarak kullanılan taşınmaz mala ilişkin olarak malik eş veya malik olmayan eş tarafından, tapu kütüğüne şerh verilmesi tapu müdürlüğünden istenebilir.

Türk Medeni Kanununun Aile konutu başlıklı 194. Maddesi şu şekildedir;

“Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir. Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.”

Tapuda kayıtlı konut nitelikli (ev, mesken, konut vb.) taşınmaza malik olan veya malik olmayan eşin ya da eşlerden her ikisinin birlikte, gerekli belgeler ile tapu müdürlüğünden istemde bulunmaları durumunda, tapu siciline ‘aile konutu’ şerhi verilebilir. Tescil, tapu sicilinin şerhler hanesine “Aile Konutudur.” şeklinde yapılır.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur ?

Tapuda kayıtlı gayrimenkulünüze Aile Konutu Şerhi tesis etmek için öncelikle, taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu müdürlüğüne Web Tapu Portalı üzerinden başvuru yapmanız ya da Alo 181 Çağrı Merkezi veya Tapu Online Randevu Sistemi (e-randevu) üzerinden randevu alarak tapu müdürlüğüne gidip Aile Konutu Şerhi başvurusu yapmanız gerekmektedir.

Aile Konutu Şerhi için öncelikle; eşlerin birlikte Merkezi Nüfus İdaresi Adres Kayıt Sistemi‘nde aile konutu şerhi konulacak taşınmazda ikamet ediyor olmaları gerekir. Başka bir deyişle eşlerin her ikisinin de adres kayıtları bu taşınmazda olması gereklidir. Aile Konutu Şerhi konulması için eşlerden herhangi biri veya ikisi birlikte; gayrimenkulün aile konutu olduğunu kanıtlayan belge ile başvuru yapmaları gerekir.

Başvuru yaptığınız taşınmazın Aile Konutu olduğunu kanıtlamanız için; belediyelerin Kent Bilgi Sistemi birimlerinde alacağınız “Adres Tespit” belgesi veya konutun bulunduğu (aile konutu olarak kullanılan evin bulunduğu) Muhtarlıktan alınan “Yerleşim Yeri Belgesi” ile ilgili tapu müdürlüğüne başvurunuzu yapabilirsiniz. Kent Bilgi Sistemi veya Muhtarlık tarafından verilen Yerleşim Yeri/Adres Tespiti belgenizde taşınmazın Mahalle, Ada ve Parsel bilgileri bulunması gereklidir. Aile Konutu Şerhi tesisi için tapu müdürlüğüne “Adres Tespiti/Yerleşim Yeri Belgesi” ve T.C. Kimlik Kartı ile başvuru yapmanız yeterlidir. Ayrıca Aile Cüzdanı ibraz etmeniz gerekmemektedir.

Kent Bilgi Sistemi Adres Tespiti

Belediye Kent Bilgi Sistemi veya Muhtarlık tarafından verilen Yerleşim Yeri/Adres Tespiti belgeniz ile Tapu Müdürlüğüne Aile Konutu Şerhi başvurunuzu yaptıktan sonra, ilgili tapu dairesi tarafından işleminiz hazırlanıp randevu SMS’inde belirtilen randevu saatinizde tapu müdürlüklerince düzenlenen Tescil İstem Belgesine imza attıktan sonra taşınmaza Aile Konutu Şerhi konulur. Aile Konutu Şerhi tesisi ve terkini için tapu harcı ve döner sermaye ücreti alınmamaktadır, herhangi bir ücret ödemeden işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Tapu sahibi, taşınmaz maliki eşe bildirim yapılması; Aile konutu şerhi, malik olmayan eşin talebi ile konulmuş ise, malik olan eşe işlemin sonucundan bildirimde bulunulur. Tapu Müdürlüğü tarafından taşınmaz maliki eşe tebligat(posta) yoluyla “…..taşınmazınıza eşiniz talebi ile Aile Konutu Şerhi tesis edilmiştir” şeklinde bildirim yapılır.

Aile Konutu Şerhi işlemi yapılırken taşınmaz maliki eşe, web tapu/e-devlet üzerinden kayıtlı cep telefonuna SMS gönderilmesi uygulaması Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kaldırılmıştır. Yalnızca taşınmaza Aile Konutu Şerhi konulduktan sonra, işlemler bittikten sonra posta yoluyla tebligat gönderilmektedir.

Aile Konutu Şerhi Ne İşe Yarar ?

Aile Konutu Şerhi konulan taşınmazla ilgili devir sonucunu doğuran (satış, bağış vb.) veya konut üzerindeki hakkı sınırlandıran (ipotek, satış vaadi, intifa, sükna, kira şerhi vb.) işlemler, ancak malik olmayan eşin rızasının/muvafakatının olması yada Aile Konutu Şerhinin terkininden/kaldırılması halinde gerçekleştirilebilecektir.

Aile Konutu olan taşınmaz mal malik olmayan eşin rızası dışında (tapu dairesine gelip imza atmadan veya vekaletname vererek rıza göstermedikçe) SATILAMAZ ve İPOTEK VERİLEMEZ.

Ancak; malikin iradesi dışında gerçekleştirilen (hükmen tescil, cebri satış, haciz, tedbir vb.) işlemlerde ise eş rızası aranmaksızın işlem yapılabilecektir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Kaldırılır, Terkin Edilir ?

Tapuda taşınmazın üzerinde Aile Konutu Şerhi konulduktan şerhi tapu sicilinden kaldırmak için öncelikle, taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu tapu müdürlüğüne Web Tapu Portalı üzerinden başvuru yapmanız ya da Alo 181 Çağrı Merkezi veya Tapu Online Randevu Sistemi (e-randevu) üzerinden randevu alarak tapu müdürlüğüne gidip Aile Konutu Şerhi Terkini başvurusu yapmanız gerekmektedir.

Aile Konutu Şerhini yalnızca şerhi koyduran eş tapudan terkin ettirebilir ve taşınmazdan kaldırabilir. Aile Konutu Şerhinin terkini için herhangi bir evrak gerekmemektedir.

Tapu müdürlüğüne terkin için başvuru yaptıktan sonra işleminiz hazırlanarak imza için randevu verilir, randevu SMS ’inde belirtilen randevu saatinizde tapu müdürlüğüne giderek şerhi kaldırabilirsiniz. Aile Konutu Şerhi tesisi ve terkini için tapu harcı ve döner sermaye ücreti alınmamaktadır, herhangi bir ücret ödemeden işlemlerinizi yapabilirsiniz.