Mirasın Taksimi İşlemi Nedir ? Tapuda Taksim veya Paylaşma Nasıl Yapılır ?

 Mirasın Taksimi İşlemi Nedir ? Tapuda Taksim veya Paylaşma Nasıl Yapılır ?

Miras Taksimi, bir kişinin vefatı sonrasında geride bıraktığı mal varlığının mirasçıları arasında adil bir şekilde paylaştırılması sürecidir. Gayrimenkuller için Mirasın Taksimi ya da Mirasın Paylaşılması için taşınmaz malların/gayrimenkullerin öncelikli olarak tapuda mirasçıların üzerine geçmiş olması yani Mirasın İntikali (detaylar için tıklayınız)işlemi yapılmış olması gerekir. Taksim, tapuda paylı veya elbirliği halinde kayıtlı taşınmaz malların her hissedara/mirasçıya en az bir mal veya hisse düşecek şekilde paylaşılması işlemidir.

Taksim işleminde paylaşılan gayrimenkullerin değerlerinin eşit olması şart değildir. Taşınmaz mal sayısı, paydaş sayısına ve pay oranına bölünmeye elverişli ise aynen taksim yapılabilir. Aynen taksimde her paydaş bir veya birkaç taşınmaz mal veya hisse alır. Farklı il ve ilçelerde bulunan taşınmaz malların da taksim edilmesi mümkündür. Bu halde taşınmaz malların bulunduğu her hangi bir tapu müdürlüğüne başvurarak işlem yaptırılabilir.

Özetle, mirastan gelen taşınmaz malların taksimi için her mirasçının en az bir mal veya hisse alması gerekmektedir. Eğer mirasçılardan biri veya bir kaçı mal almayacaksa o zaman miras paylaşımı / taksim yapılamaz ve “Satış Suretiyle Pay Temliki” işlemi yapılması gerekmektedir.

Tapu Müdürlüğünde kayıtlı taşınmaz mallar için Mirasın Taksimi 2 (iki) şekilde yapılabilir.

Mirasçılar Arasında Yapılmış Yazılı Sözleşmeyle

İntikal işlemi yapılmış taşınmazların tamamı veya bir kısmı için tüm mirasçılar aralarında düzenlendiği miras taksim sözleşmesi ile tapu müdürlüğüne başvurarak mirasın taksimini yapabilirler. Bu işlemde tüm mirasçıların pay veya taşınmaz alması gerekmektedir. Tapuda düzenlenen resmi senet ile miras taksim sözleşmesinde belirtilen taşınmaz mallar, mirasçıların talebine göre paylaştırılır ve tüm mirasçıların tapu müdürlüğüne bizzat gelerek veya vekalet vererek vekilin imza atması ile işlem tamamlanır.

Noterde Düzenlenmiş Miras Taksim Sözleşmesiyle

Miras taksimi noterde yapılmış ise Miras Taksin Sözleşmesiyle birlikte tapu müdürlüğüne başvurarak mirasın paylaştırılması yapılabilir. Noterde düzenlenen sözleşme ile miras taksimi yapılmış ise tüm mirasçıların taşınmaz mal alıp almadığı hususu aranmaz, sözleşmedeki haliyle mirasçılar adına mirasın taksimi yapılır. Ancak tapuda bu mallardan sadece taşınmaz mallar/gayrimenkullerin paylaşımı yapılır. Noterde düzenlenmiş miras taksim sözleşmesinin tescil istemini de içermesi ve tescil işlemini kimin (veya taşınmaz kime isabet ettiyse o paydaşın) yaptırabileceğinin sözleşmede açıklanmış olması gerekir. Sözleşmede tescil işlemini yapacak kişi veya kişiler açıkça belirlenmişse tüm mirasçıların tapuya gelmesine gerek yoktur. Sözleşmede her bir mirasçıya tescil isteme yetkisi verilmişse her biri kendisine düşen taşınmazın tescilini isteyebilir.

Tapu Müdürlüğünde Miras Taksimi İçin Gerekli Belgeler

Yukarıda açıklandığımız şekilde miras taksimini kendi aralarında bir yazılı sözleşme ile veya noterde düzenlenmiş bir sözleşme ile yapılmasının ardından tapu müdürlüğüne Mirasın Taksimi başvurusu yaparken aşağıdaki belgeler gerekmektedir.

Miras Taksimi süreci, dikkatlice yönetilmesi gereken karmaşık bir süreçtir. Doğru adımların atılması ve uygun belgelerin düzenlenmesiyle, mirasçılar arasında adil bir paylaşım sağlanabilir. Uzman bir danışmandan destek almak, miras taksimi sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olabilir.

Gerekli BelgeAçıklama
Kimlik BelgesiWeb Tapu Başvurularında yalnızca imza aşamasında yanınızda olması yeterlidir.
Vekil var ise vekaletname aslıWeb Tapu Başvurularında sisteme yüklenmeli, imza aşamasında aslı müdürlüğe verilmelidir.
Miras Taksim Sözleşmesi1-Mirasçılar arasında yapılmış adi yazılı bir sözleşme. veya 2-Mirasçılar arasında noterce düzenlenmiş miras taksim sözleşmesi.
Emlak Beyan (Rayiç) Değerini gösteren belge.Web Tapu Başvurularında sisteme yüklenmeli, imza aşamasında aslı müdürlüğe verilmelidir.
Mirasın Taksimi İşleminde Tapu Harcı ve Döner Sermaye Ücreti
Tapu Harcı (%2,277 – Binde 22,77)Emlak Beyan (Rayiç) Değerinden az olmamak üzere taşınmazların toplam beyan edilen bedeli üzerinden, mirasçılar arasında yapılan taksimde Binde 22,77 oranında tapu harcı ödenir.  
Döner Sermaye ÜcretiHer Tapu İşlemi için Döner Sermaye ücreti ödenir. Döner Sermaye Ücreti her yıl ilçelere göre değişiklik göstermektedir.   Döner Sermaye Ücret Listesi için Tıklayınız.  
Miras Taksimi